maandag 18 november 2013

Muzische groei

Beste bloggers,

Doorheen het jaar ga ik jullie betrekken bij mijn muzische groei. Als leerkracht moet je doelen bereiken. Als leerkracht in opleiding heb ik sommige doelen al bereikt of toch gedeeltelijk. Uiteraard heb ik nog niet alle muzische doelen bereikt. In de loop van dit jaar ga ik proberen om intensief werk te maken van 3 doelen die ik heb gekozen uit een opgegeven lijst. 

Doelen die ik al (gedeeltelijk) bereikt heb:

- Openstaan voor het muzische en al onze zintuigen gebruiken om muzische ervaringen nog intenser te beleven.
Ik geef heel graag muzo-vakken. Ik deins ook niet terug van een uitdaging. Enkele uitdagingen voor mij waren lessen drama en lessen muziek. Om alle zintuigen in een les te verwerken is niet altijd even makkelijk. Soms lukt dit goed en soms lukt dit minder goed.
Een hoogtepunt voor dit doel was tijdens een stagedag in het 6de leerjaar. Hier heb ik een les muzo gegeven rond de winter. Hierbij werden alle zintuigen geprikkeld door middel van een winterpad. Leerlingen konden de wind voelen (ventilator) en zien (De winter was in de klas gebracht.) en horen (wintergeluiden op achtergrond, winterliedjes). Tijdens deze les werd ook aan meerdere deeldomeinen gewerkt namelijk muzisch taalgebruik (gedicht schrijven over de winter), beeld (wintertekening met aandacht voor dieptezicht) en drama (allerlei winteractiviteiten uitbeelden zoals skiën, sneeuwballengevecht,…). Een tweede hoogtepunt was tijdens de bosklassen. Hiervoor had ik als avondactiviteit een quiz voorbereid. De leerlingen moesten tijdens de zintuigronde voelen, proeven en ruiken. Tijdens de muziekronde moesten ze goed luisteren en met de fotoronde moesten ze goed kijken. Alle zintuigen werden dus aangesproken. Ik merkte dat de leerlingen hierdoor heel enthousiast waren en het was een super avond!
Een dieptepunt was voor mij tijdens mijn stage in het 4de leerjaar. Ik gaf een muzoles rond sport. Bij een eerste les werd er een liedje aangeleerd. Dit liedje was op zich al te moeilijk voor de leerlingen omwille van mijn foute inschatting van de beginsituatie. Ze moesten enkele zinnen van het lied omzetten in een tekening. Ook dit was voor de leerlingen moeilijk. Achteraf bekeken had ik beter de kinderen eerst zelf visueel geprikkeld in plaats van direct te vragen dat zij een tekening konden maken bij het lied. Bij de aansluitende beeld-les moesten de kinderen een nieuw logo maken voor de olympische spelen nadat ze visueel en auditief geprikkeld werden. Deze les verliep wel vlot.

- Beseffen en aanvaarden dat de smaak en de stijl van mensen verschilt.
Dit valt heel duidelijk op tijdens beeldlessen. Kinderen kunnen dan hun creativiteit de vrije loop laten. Als leerkracht stimuleer je dit en begeleid je hun bij hun denk- en werkproces. De creaties bij een beeldles zijn heel verschillend. Elk kind maakt iets van zichzelf, iets uniek. Niet elke leerling zal alle werkjes mooi vinden omdat iedereen toch een eigen smaak heeft. Tijdens het peer-evalueren (Leerlingen evalueren elkaar.) dient hier ook rekening mee gehouden te worden. Zo kan een muzisch werk nooit lelijk zijn. Elk kind maakt iets van zichzelf. Dit moet ook duidelijk gemaakt worden aan de leerlingen. Enkele evaluatiemethoden die ik al gebruikt heb en die hiermee rekening houden zijnde volgende:

- bij minstens 3 leerlingen iets positief over hun werk schrijven.
- elke leerling krijgt 3 stippen van een paddenstoel. Ze mogen deze kleven op een paddenstoel (deze liggen bij de werkjes) waarvan ze vinden dat dit werkje een stip verdient. (Op elke paddenstoel mogen maximum 4 stippen kleven, elke leerling begon al met 1 stip omdat alle werkjes mooi zijn en voldoen aan wat juf of meester gevraagd had.)  

Deze evaluaties verliepen steeds vlot. Dat waren dus zeker hoogtepunten.
Dieptepunten heb ik op dit onderdeel niet echt ondervonden. Uiteraard zal het de ene keer beter gaan dan de andere keer maar door ervaring leer je steeds bij.

- De leefwereld van kinderen op een muzische wijzen benaderen.
Wanneer ik als opdracht een muzoles krijg, kijk ik steeds naar de doelgroep en probeer ik mijn les hier zoveel mogelijk op af te stemmen. Een hoogtepunt voor mij was tijdens mijn stage in het 3de leerjaar. Hier had ik op voorhand de kinderen een vragenlijst laten invullen waarbij ook vragen stonden naar hun interesse en dergelijke. Mijn muzolessen mocht ik toen vrij invullen en ik heb dan geprobeerd om zoveel mogelijk de leefwereld van de leerlingen hierin te betrekken. Tijdens het zelfstandig werken (bijvoorbeeld werkblaadje maken) zette ik soms ook muziek op. Deze koos ik ook aan de hand van de vragenlijst die de kinderen hadden ingevuld. Vooral bij het maken van quizzen kan ik dit talent inzetten. Doordat ik de leerlingen beter ken en weet wat hen bezig houdt, kan ik dit op een muzische manier in een quiz gieten. 

Doelen waaraan ik nog moet werken:

- Werken aan een muzisch aanbod vanuit een zorgvuldig gekozen onderwerp, geïntegreerd en strevend naar diepgang.
Met het kiezen van een onderwerp heb ik over het algemeen geen probleem. met het creëren van voldoende diepgang wel.  Hoe ga ik hier dit jaar aan proberen werken? Ik ga meer nadenken bij het maken van mijn lesvoorbereidingen. ik zou bijvoorbeeld een brainstorm kunnen maken van wat er tijdens een bepaalde muzoles aan bod moet komen. Dit zal mij verplichten om verder te kijken dan het gewoon geven van een muzoles.

Tijdens mijn keuzestage in het buitengewoon secundair onderwijs ( bij leerlingen met een zware mentale achterstand) heb ik hieraan kunnen werken. Zo moet ik een crea-les (=muzoles) uitwerken. Omdat de leerlingen bij het vak schoolse vaardigheden rond het thema verkeer werken koos ik ervoor om dit te integreren in de crea-les. Ik ga de leerlingen een gezamenlijk werk laten maken met lucht, een straat en een zee. Elke leerling krijgt dan enkele kleurplaten van een vaartuig, een voertuig of een vliegtuig. Deze mogen ze inkleuren en moeten ze nadien op de juiste plaats kleven op de grote prent (die ze ook zelf mogen beschilderen, beplakken,...)

vakspecifieke werkvormen op een geïntegreerde wijze toepassen.
Ik gebruik vaak dezelfde werkvormen voor mijn muzolessen. Uiteraard zijn deze werkvormen wel afhankelijk per muzisch deeldomein. In de loop van mijn stage in het 6de leerjaar ga ik hier aan werken door nog eens alle werkvormen te bekijken en eens nieuwe werkvormen uit te proberen. Mijn stage in het 6de leerjaar valt pas eind april dus voorlopig kan ik nog niet verder werken aan dit doel. 

Impressies en ervaringen uitdrukken vanuit onze eigen leefwereld.
Dit is voor mij nog moeilijk omdat mijn leefwereld ver weg ligt van de leefwereld van de kinderen. Ik vind het dan moeilijk om over mijn eigen leefwereld te praten omdat ik niet weet in hoeverre de leerlingen mij wel of niet gaan begrijpen of kunnen volgen. Hieraan kan ik werken door mij te informeren naar de leefwereld van de kinderen door bijvoorbeeld een enquête af te nemen. Dan kan ik mijn ervaringen en impressies vanuit mijn eigen leefwereld proberen te koppelen aan de leefwereld van de kinderen.
Voor mijn keuzestage in het buitengewoon onderwijs werk ik hieraan door vaker in gesprek te treden met de leerlingen. Zo kan ik beter inschatten in hoeverre ze mij begrijpen wanneer ik over mijn eigen leefwereld praat. Doordat het leerlingen in het secundair zijn is hun leefwereld ook anders. Hoewel ze mentaal een lager niveau hebben kennen ze wel andere levenszaken zoals bijvoorbeeld een liefje hebben, zelf koken, inkopen doen,...

Zelfevaluatie en besluit:OV
V
G
U
Ik heb bij het begin van het semester drie doelen
geselecteerd en op een heldere manier beschreven
op welke manier ik die doelen (gedeeltelijk) had bereikt.


X
X
Ik heb bij het begin van het semester drie doelen
geselecteerd waarvan ik intensief werk wilde maken
gedurende het semester. Ik heb op een heldere manier
 geformuleerd hoe ik dat concreet zou aanpakken.


X

Ik heb aandacht besteed aan hoogte- en dieptepunten
in mijn muzisch proces. Ik heb deze ook heel concreet
beschreven.


X
X
Ik heb verrijkende en beklijvende momenten opgenomen
om mijn muzische groei te duiden. Ik heb ook gemotiveerd
op welke manier deze een invloed hadden.


X

Ik ben actief op zoek gegaan naar muzisch, inspirerende
ervaringen om mijn muzische groei verder te inspireren.
Ik heb ook gemotiveerd op welke manier deze een
invloed hadden.

X
X

Ik heb een eerlijk en correct beeld geschetst over mijn
muzische groei. Ik heb concreet en eerlijk beschreven
hoe ik mijn vooropgestelde doelen heb aangepakt en
bereikt.


X
X
Ik heb mijn zelfevaluatie opgenomen in mijn
persoonlijke blog.XBESLUIT: Doorheen de verschillende jaren ben ik op muzisch vlak gegroeid, in dit jaar echter is de groei minder opvallend. Dit omdat ik na het beslissen van de 3 doelen waaraan ik nog wou werken, geen stage meer gehad heb. Ik denk wanneer er een stage achter kwam, ik meer kansen zou gekregen hebben om intensief aan deze doelen te werken. 

Tot de volgende!
Groetjes Kelsey.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten